អ្នកជំនាញរន្ទា

បទពិសោធន៍ផលិតកម្មរយៈពេល ១០ ឆ្នាំ

ម៉ាស៊ីនបំពេញពាក់កណ្តាលស្វ័យប្រវត្តិ